Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE

08 FEB 2021 22:13
STENKULLEN GOIK INBJUDER HÄRMED TILL DIGITALT ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 28 FEBRUARI KL 14:00.

VÄL MÖTT!
 • Skapad: 08 FEB 2021 22:13

Datum: 2020-02-28
Tid: 14:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams samt Stenkullen GoIK Klubbhus

Digital Microsoft Teams länk kommer att publiceras här 1 vecka innan möte.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga på föreningens kansli senast 1 vecka innan årsmöte, och kan mailas ut till medlem efter förfrågan. 

Årsmöte

Snart är det dags för årsmöte i vår förening. Årsmötet är det viktigaste mötet under hela året,för det är då föreningen dvs vi medlemmar beslutar om vad som ska göras under det kommande året. Årsmötet ska också rösta fram de som ska sitta i styrelsen och se till att utföra det som årsmötet beslutar. Det är alltså viktigt att många kommer på detta möte.

Vem har då möjlighet att komma på mötet?

Ja alla som är medlemmar får komma på mötet. Alla som är medlemmar har yttranderätt och förslagsröst. Dock så måste man vara fyllda 12 år under innevarande år för att få rösta. Vid frånvaro får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Hur kan jag som medlem föreslå en förändring?

Som medlem har du rätt att skicka in en motion. Enkelt översatt ett förslag. Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Dvs senast den 14 februari 2021. Motioner mailas till This is a mailto link

Hur skriver jag en motion?

Så här skriver du en motion

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka din motion till styrelsen.

Riskerar jag att bli vald till något om jag kommer på ett årsmöte?

Absolut inte. Ingen person kan bli vald mot sin vilja. Dessutom så har valberedningen i Stenkullen GoIK till uppgift att i god tid få fram nya kandidater som föreslås på årsmötet. Mao så är det mesta redan klart. Dock så har årsmötet alltid rätt att föreslå någon annan än vad valberedningen föreslagit. Valberedningen tar gärna emot tips på kandidater till styrelsen.

Varför bör jag som medlem komma på årsmötet?

Allt fungerar ju så bra! En förening kan endast verka om den har en styrelse. Dvs om vi inte får alla medlemmar delaktiga i vad föreningen gör riskerar vi att så småningom inte finnas till. Det är av yttersta vikt att vi som medlemmar är med och delaktiga i vad föreningen gör. Föreningen är ju vi medlemmar. Med de orden vill vi att så många medlemmar som möjligt kommer på vårt årsmöte.

Dagordning 

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötessekreterare 
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd 
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Beslut om: 
  • fastställande av resultat- och balansräkningen 
  • dispositioner beträffande Klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 10. Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret 
 11. Fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret 
 12. Val av
  • ordförande i Klubben för en tid av ett år
  • styrelseledamöter för en tid av två år val udda år
  • styrelseledamöter för en tid av två år val jämna år
  • suppleanter för en tid av ett år
  • 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av ett år
  • ledamöter i valberedningen 
 1. Styrelsens propositioner 
 2. Medlemmarnas motioner 
 3. Övriga frågor 
 4. Mötets avslutande 

Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Stenkullen GoIK - Fotboll
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 030222088
E-post: info@stenkullengoik....

 Dunross logga stiftelsen

  

 stena recycling

  

       

  Rallarosen logo

  

      endorfin_liten

  

   

       

 

swett signs

 

   Svensk fast

Colorama

Börjessons bil