Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar

Nedanstående stadgar kan hämtas som pdf via denna länk

>>Stenkullen GoIK stadgar

 

Stadgar för Stenkullens Gymnastik- o Idrottsklubb
Antagna av Stenkullen GoIKs årsmöte 21 november 2005.

Reviderade vid Stenkullen GoIKs årsmöte 17 november 2007 och 14 november 2009 och 30 november 2011.

§ 1 Klubbens namn
Klubbens namn skall vara Stenkullens Gymnastik- o Idrottsklubb. I förkortad form benämnt Stenkullen GoIK.
Klubbens säte skall vara Stenkullen.

§ 2 Representationsdräkt
Representationsdräkten skall vara röd tröja, blå byxor och röda strumpor.

§ 3 Klubbens uppgift och mål
Klubben, bildad den 10 november 1926, har till uppgift och strävar efter;
Att bedriva fotbollsverksamhet inom så många åldersklasser som möjligt.
Att väcka intresse för fotbollsspelet
Att bedriva verksamhet och väcka intresse för övriga sektioner, såsom fotboll, allmän idrott, gymnastik osv.
Att upprätthålla en god kamrat- och idrottsanda inom och emellan samtliga sektioner.

Alla ledare och styrelseledamöter är befriade från att betala medlemsavgift.

Detta gäller inte aktiva spelare, som samtidigt är ledare eller styrelseledamöter,

dessa ska erlägga den medlemsavgift som är beslutad av föreningen.

Vid årlig genomgång av föreningens medlemsregister uppdateras

detta med aktuella ledare och styrelseledamöter.

 


§ 4 Medlemskap
Klubben består av aktiva och passiva medlemmar samt hedersmedlemmar. Medlemskap erhålles genom att erlägga föreskriven medlemsavgift. Styrelsen kan neka medlemskap och då skall erlagd avgift återbetalas.

Alla ledare och styrelseledamöter är befriade från att betala medlemsavgift. Denna förmån gäller inte aktiva spelare som samtidigt är ledare eller styrelseledamöter, dessa ska erlägga den medlemsavgift som är beslutad för respektive spelarekategori på årsmötet. Vid årlig genomgång av föreningens medlemsregister, uppdateras denna med aktuella ledare och styrelseledamöter.


Till hedersmedlem kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt inom Klubben eller på ett utmärkt sätt befrämjat dess syften. Styrelsen äger föreslå ordinarie årsmöte eller allmänt sammanträde att förtjänt medlem väljes till hedersmedlem.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlemsavgift fastställes på årsmöte. Beslutet gäller för nästkommande verksamhetsår.
Medlem skall före den 1 mars erlägga för  verksamhetsåret ifråga fastställd medlemsavgift.
Avgift erlagd av ny medlem efter den 1 november gäller som medlemsavgift även för nästkommande verksamhetsår.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 6 Utträde
Medlem äger rätt att med omedelbar verkan utträda ur klubben, sedan anmälan därom skriftligt ingivits till styrelsen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 7 Uteslutning
Medlem, som vägrar erlägga fastställd medlemsavgift, som i väsentlig grad brutit mot dessa stadgar eller som grovt skadat Klubbens anseende kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att inom 14 dagar yttra sig, uteslutas av styrelsen. För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av styrelsen biträder förslaget. Styrelsen äger alltid full rätt att besluta om uteslutning av medlem.

Medlem, som av styrelsen sålunda uteslutits, skall omgående med angivande av skälen delgivas beslutet. Medlem kan inom 14 dagar efter delgivning hos styrelsen skriftligen besvära sig över beslutet.

§ 8 Deltagande i tävlingar och uppvisningar
Medlem får icke i annan mån än Riksidrottsförbundets stadgar och bestämmelser medgiver, deltaga i tävlingar och uppvisningar i idrottsgrenar, om dessa anordnas av organisation utanför förbundet eller med deltagare, som icke är med i förbundet.

Medlem äger ej rätt att utan styrelsens medgivande i tävlan utom Klubben representera densamma.

§ 9 Medlemsmöte
Medlemsmötet är Klubbens högsta beslutande organ. Medlemsmöte är årsmöte, extra årsmöte och allmänna sammanträden. Klubben skall hålla årsmöte senast 15 mars. För avgörande av särskild fråga kan extra årsmöte hållas. Kallelse   till årsmöte eller extra årsmöte skall ske på klubbens hemsida, anslag i klubbhuset och genom annons i lokal tidning, Kallelsen skall publiceras och anslås  minst 21 dagar i förväg, varvid huvudsakliga förhandlingsärenden skall angivas och i fall av extra årsmöte även det ärende som föranleder extra årsmötets utlysande.

Då minst en tiondel av Klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen yrkar det hos styrelsen eller då styrelsen eljest finner det påkallat skall extra årsmöte hållas. Vid sådant möte får endast de frågor som angivits i kallelsen upptagas till behandling.

Motion skall vara ingiven till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte. Styrelsens propositioner och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande däröver skall hållas tillgängliga på Klubbens kansli i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte.


§ 10 Rösträtt
För rösträtt på årsmöte eller extra årsmöte krävs att medlem erlagt stadgad medlemsavgift före mötet och att medlem under året fyller minst 12 år.

Hedersmedlem har rösträtt. Medlem, som inte erlagt stadgad medlemsavgift, har enbart yttranderätt. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Omröstning vid årsmöte och extra årsmöte sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Votering i personvalsfrågor sker slutet. För godkännande av förslag till stadgeändring krävs minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. För beslut om upplösning av Klubben krävs minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav det andra får hållas tidigast fyra månader efter det första.

Vid öppen omröstning äger årsmötets eller extra årsmötets ordförande utslagsröst. Vid sluten votering skiljer lotten.

§ 11 Årsmöte
Vid ordinarie årsmötet skall följande punkter  förekomma:

1)       Mötets öppnande

2)       Val av mötesordförande

3)       Val av mötessekreterare

4)       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

5)       Fastställande av röstlängd

6)       Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

7)       Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

8)       Revisorernas berättelse

9)       Beslut om:

(a)     fastställelse av resultat- och balansräkningen

(b)     dispositioner beträffande Klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10)    Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret

11)    Fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret

12)    Val av ordförande i Klubben för en tid av ett år

13)    Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val udda år

14)    Val av minst 2 och högst 5 styrelseledamöter för en tid av två år val jämna år

15)    Val av högst 2 suppleanter för en tid av ett år

16)    Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år

17)    Val av 2 eller högst 3 ledamöter i valberedningen

18)    Styrelsens propositioner

19)    Medlemmarnas motioner

20)    Övriga frågor

21)    Mötets avslutande

§ 12 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för dessa stadgar samt Riksidrottsförbundets och Svenska Fotbollförbundets stadgar verka för Klubbens framåtskridande samt tillvarataga medlemmarnas intressen.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter efter styrelsens gottfinnande. Det åligger styrelsen att upprätta en arbetsinstruktion för ledamöterna.

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden eller då en ordinarie ledamot begär det.

Vid styrelsens möten skall protokoll föras.

Ordföranden är Klubbens officiella representant, leder dess förhandlingar och vakar över dessa stadgars efterrättelse samt ansvarar för av Klubben erövrade pris. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.


Styrelsen ansvarar för att matrikel över Klubbens medlemmar uppehålls, Klubbens korrespondens sköts, protokoll förs och skrivs ut såväl vid styrelsens som Klubbens sammanträdanden samt upprätta förslag till årsberättelse med mera.

Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för Klubbens räkning samt att föra Klubbens räkenskaper. Alla utgiftsposter skall attesteras av behörig firmatecknare.

Styrelsen har ansvar enligt lagar och regler för ideella föreningar.

§ 13 Sektionsutskott
Den rent idrottsliga verksamheten inom Klubben handhaves närmast av ett sektionsutskott för vardera fotboll, allmän idrott, gymnastik osv.

§ 14 Firma
Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen av de styrelseledamöter, tillsammans eller var för sig, som utses av styrelsen.

§ 15 Verksamhetsår och revision
Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna, protokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning och övriga för revisionen nödvändiga handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast 20 dagar före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och till styrelsen överlämna revisionsberättelse med förslag till beslut om ansvarsfrihet senast tio dagar före årsmötet.

De sålunda granskade räkenskaperna skall jämte revisionsberättelsen och styrelsens förslag till verksamhetsberättelse hållas tillgängliga på Klubbens kansli minst fem dagar före årsmötet.

§ 16 Stadgar och upplösning
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Klubben får behandlas endast vid ordinarie årsmöte.

Beslutas om upplösning av Klubben skall tillgångarna överföras till annat bestämt idrottsbefrämjande ändamål enligt årsmötets beslut. Bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet liksom resultat- och balansräkning jämte revisionsberättelse skall omedelbart tillställas Riksidrottsförbundet eller förbund där inom.
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Fotbollförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga anvisningar. Vid motstridighet äga Stenkullen GoIKs stadgar företräde.

Styrelsen gemensamt är ansvarig för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga på Stenkullen GoIKs kansli.

 

§ 17 Allmänna bestämmelser
Genom inträde i Klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till eftersättelse.
Medlem får icke utlåna årskort och medlemsmärke till utom Klubben stående personer.

Uppdaterad: 24 OKT 2017 22:22 Skribent: Ove Nilsson

 

Postadress:
Stenkullen GoIK - Fotboll
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 030222088
E-post: This is a mailto link

 Dunross logga stiftelsen

  

 stena recycling

  

       

  Rallarosen logo

  

      endorfin_liten

  

   

       

 

swett signs

 

   Svensk fast

Colorama

Börjessons bil